Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz w obiektem kultury w Szczecinie

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), zwana dalej ustawą oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” i jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z obiektem kultury w Szczecinie. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków przyszłej umowy.

Załączniki:
Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1. Regulamin dialogu.
Załącznik nr 2. Zgłoszenie do udziału w dialogu.
Załącznik nr 3. Opis inwestycji.