Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 588 500,00 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61 177 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.