Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 089 500 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 316.179 (trzysta szesnaście sto siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.