Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 79.300.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 158.600 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.