Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107 189 500 zł (sto siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 214.379 (dwieście czternaście trzysta siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.