Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132 189 500 zł (sto trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 264.379 (dwieście sześćdziesiąt cztery trzysta siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.