Majątek i struktura własnościowa Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.420.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 70.840 (siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin jako jedynego wspólnika.