Jesteś tutaj: Bip -> Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Fabryka Wody Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.fabrykawody.eu/

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: grudzień 2018

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF
 2. Część plików .PDF to skany dokumentów.
 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego.

Treści wyłączone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 23 marca 2021 r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Fabryka Wody Spółka z o.o. (adres: ). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 506 52 90.
  Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
 4. a. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  b. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  c. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  d. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 5. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 8. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, pkt 4-7 stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Obiekt o nazwie Fabryka Wody jest w budowie. Wejście na teren budowy jest wzbronione.
 2. Siedziba Spółki Fabryka Wody mieści się przy ul. Czesława 9 w Szczecinie i nie jest dostosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W pobliżu siedziby tymczasowej nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z obniżoną sprawnością ruchową, z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu mogą kontaktować się z Fabryką Wody Spółką z o.o. w Szczecinie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej:
  • telefonu: 91 506 52 90
  • faxu: 91 506 52 95

Dane teleadresowe:
Fabryka Wody Spółka z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. 91 506 52 90
fax: 91 506 52 95
e-mail: